ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบันเราจะเห็นถึงการแบ่งพรรค แบ่งพวก หรือการบังคับเพื่อให้ประชาชนทำตามคำสั่งของทางรัฐบาลและกฎหมายใหม่ที่ออกมาจนดูเหมือนว่ารัฐบาลเปิดช่องทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปล้นประชาชนทางอ้อม ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในตอนนี้แทบจะไม่มีศรัทธากับกฎหมายบ้านเมืองและระบบการเมืองในปัจจุบันเลย ซึ่งบางกฎหมายใหม่ที่ออกมานั้นบ้างก็ว่าไม่สมเหตุสมผล บ้างก็ว่าข้อลงโทษของกฎหมายอ่อนเกินไป อีกหลายๆ อย่างที่แสดงถึงว่าการเมืองของไทยนั้นมีปัญหาในการควบคุมและดูแลประชาชนในชาติบกพร่อง วันนี้เราเลยจะมากล่าวถึงข้อเสียของการเมืองไทยในปัจจุบันบ้าง และควรแก้ไขอย่างไรดังนี้

ข้อดี และข้อเสียของการเมืองระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ข้อดี

 • เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อเลือกคนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศ
 • ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันโดยเสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
 • ทุกข้อของกฎหมายมีข้อบังคับไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มียศสูง หรือฐานะร่ำรวยก็สามารถโดนดำเนินคดีได้หากทำความผิดเหมือนคนทั่วไป
 • ประชาธิปไตยที่มีศาลเป็นตัวกลางที่สามารถลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศได้ และให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุด

ข้อเสีย

 • มีการล่าช้าในการตัดสินใจอนุมัติโครงการต่างๆ เพราะต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
 • มีค่าใช้จ่าย่ในการดำเนินการในการเดินเรื่องในด้านปกครอง อาทิเช่น การเลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณแผ่นดินค่อนข้างสูง
 • การพัฒนาและเดินหน้าของประเทศช้าลงกว่าประเทศอื่น เนื่องมาจากระบบการเมืองนั้นอาจจะทำให้ประชาชนในประเทศเกิดความสับสน และด้วยที่ประชาชนบางกลุ่มยังไม่รู้ว่าสิทธิเสรีภาพของตนเองนั้นมีอะไรบ้าง และจะใช้มันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างไร

ประชาธิปไตยนั้นมีกี่ลักษณะ?

รูปแบบของการเมืองระบบประชาธิปไตยนั้นแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 2 ลักษณะใหญ่ ซึ่งเราจะมีข้อมูลให้ท่านได้ศึกษาพอสังเขปดังนี้

 • รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่จะใช้ประมุขมาเป็นเกณฑ์ มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ การใช้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการใช้ประธานาธิบดีเป็นประมุข
  1. การใช้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือ พระมหากษัตริย์จะเป็นกลางในทางการเมืองต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนปวงชนทั่วไป
  2. การใช้ประธานาธิบดีมาเป็นประมุข คือ ประธานาธิบดีจะเกิดจากการเลือกตั้งของปวงชนทั้งหลาย จะไม่สามารถเป็นประมุขทางด้านการบริหารได้
 • รูปแบบที่ 2 รูปแบบนี้จะใช้หลักในโครงสร้างของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติรวมกันมาเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบนั่นคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

การแก้ไขปัญหาถ้าจะแก้ให้ถูกทางจะต้องเริ่มต้นวางระบบกับประชาชนก่อน ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ให้เขาได้แสดงออกทางสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นราบรื่นมากขึ้นกว่าการที่บังคับประชาชนเหมือนในปัจจุบันตอนนี้

การเมืองไทยควรได้รับการปรับปรุงจริงหรือ?