senate11ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2518 ทางสภานิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายการจัดระเบียบทางราชการทางฝ่ายรัฐสภา เปิดให้มี สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และส่วนของสำนักงานราชการในชื่ออื่นๆ หน้าที่ของ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของรัฐสภา และเป็นผู้รักษาความปลอดภัยความสงบในรอบรัฐสภา และมีเลขาธิการเป็นคนคอยบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา และมีรองเลขาธิการคอยช่วยดูแลข้าราชการ และยังสามารถช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติงานด้วยก็ได้ ต่อมาภายในปี 2534 ทางนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขกฎหมายราชการสังกัดรัฐสภา โดยได้สั่งมอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้าราชการอื่นๆ แล้วจึงนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา โดยทางรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบงานราชการ คือ ให้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำงานงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ให้เทียบเท่ากรม และได้เป็นนิติบุคคล ให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และบรรดาอำนาจทั้งหลายของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาตั้งแต่ กิจการ สิทธิ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมไปถึงเงินงบประมาณของสำนักงานเลขาของรัฐสภามาเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร โดยมีเลขาธิการรัฐสภา และรองเลขาธิการรัฐสภา ดำเนินงานร่วมกัน โดยคำขอเหล่านี้ให้มีกำหนดใช้ถัดจากวันประกาศในราชการกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่คอยดูแลรักษาความเป็นอยู่ของราษฎรไทยให้น่าอยู่ และยังช่วยหน่วยงานของรัฐในการจัดงบประมาณต่างๆ ทั้งเรื่อง ทรัพย์สิน , กิจการ , ลูกจ้าง , งบประมาณ ต่างๆ ให้มีความสมดุลทางด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์ และไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองในงบประมาณนั้น ทุกวันนี้การเมืองของประเทศไทยนั้นยังไม่คงที่ทางหน่วยงานราชการต่างๆ จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

senate12

ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย