ระบบการเมืองของไทยในปัจจุบันนี้เป็นระบบแบบประชาธิปไตยที่เริ่มมาใช้ระบบนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้นำและต้นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยมากที่สุด หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการปกครองแบบไหนวันนี้เรานำข้อมูลมาให้ท่านได้ศึกษากันพอสังเขป

ทำไมต้องใช้ระบบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ?

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นแนวคิดการปกครองที่เหมาะสมสำหรับขนบประเพณีของไทยที่สุด การปกครองมีขอบเขตในการปกครองค่อนข้างที่จะกว้างขวางแถมยังมีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์บ้านเมืองได้ด้วยซึ่งจะวิเคราะห์จากหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

democracys

 • สภารัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่อยู่ในขั้นสูงที่สุดในระบบการปกครองมีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ นิติบัญญัติ การบริหาร และสุดท้ายคือตุลาการ ซึ่งในแต่ละหน้าที่นั้นจะถูกแบ่งให้องค์กรที่เหมาะสมดูแล อย่างเช่น นิติบัญญัติดูแลโดยรัฐสภา การบริหารดูแลโดยฝ่ายรัฐบาล รวมถึงหน้าที่สุดท้ายตุลาการผู้ดูแลจะเป็นส่วนของศาล
 • ระบบของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งตามกฎหมายแล้วแจ้งว่าประเทศไทยจะไม่สามารถที่จะแบ่งแยกแผ่นดินได้ แต่ละพื้นที่จะมีการแบ่งอำนาจกัน เช่น จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือแม้กระทั่งหมู่บ้านเป็นต้น
 • ประชาธิปไตยจะต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ซึ่งกฎนี้ระบุชัดเจน ดังนั้นการที่จะทำการใดๆ ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน และที่สำคัญไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นสถาบันสูงสุด
 • ประชาชนทั้งหลายในประเทศไทยนั้นมีสิทธิเสรีชนอย่างกว้างขวางและเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทั้งหลายล้วนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ดังนี้
  • ประชาชนคือผู้ที่มีหน้าที่รักษาชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ต้องเลือกตั้งทุกครั้งที่รัฐบาลจัดขึ้น
  • ทุกคนมีหน้าที่ป้องกันภัยที่จะเข้ามารุกรานประเทศ
  • ประชาชนที่เป็นเพศชายทุกคนต้องได้รับราชการทหารตามกฎหมายกำหนด
  • เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ
  • มีหน้าที่ช่วยเหลืองานราชการตามคำสั่งของรัฐ
  • สามารถเข้ารับการศึกษาได้ตามกฎหมายกำหนด
  • ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ศิลปะ และธรรมชาติที่มีค่าของประเทศ

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามระบบการเมืองไทยนั้นคงเป็นระบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมมากที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างเป็นบางวาระ เพราะอาจจะต้องมีการปรับแต่งหรือใช้กลยุทธในการพัฒนาประเทศตามยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย การดำรงชีวิต หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งให้มีคนเข้ามาพัฒนาดูแลประเทศนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบใดย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอ

ระบบการเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน