senate

ในปี พ.ศ. 2489 ประเทศไทย ก่อตั้ง “วุฒิสภา” องค์กรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อระบบการเมืองการปกครอง อำนาจ ที่เรียกร้อง ความยุติธรรม บุคคลที่มีสิทธิใช้อำนาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นั่นเอง เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง จึงเป็นจุดสะท้อนถึงหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ

การเมืองไทยกับวุฒิสภา

วิกฤตการณ์การเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 เรียกกันว่ารัฐประหาร  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นครั้งที่ 13 ของการทำรัฐประหารในประเทศไทย เนื่องจากวิกฤติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญับัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นวิกฤติสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ จะเห็นได้ว่า ประชาชน คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ มีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง ตามรูปแบบประชาธิปไตย หน้าที่ของ ส.ว. และฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆ ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงาน แสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ เมื่อได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง การทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏร และรัฐสภา การกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิใช้อำนาจเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ระบบการเมืองการปกครองดำรงบทบาทและหน้าที่ต่อไปอย่างยุติธรรม ลดกิจกรรมทางทหารเพื่อรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ตามวิถีประชาธิปไตย  การตอบสนอง การแสดงความเรียกร้อง การแก้ปัญหาที่ได้รับการแตกประเด็น เพื่อการปฏิรูปประเทศ ป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่นในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม

 วุฒิสภามีความสำคัญอย่างไร

 

เมื่อกฏหมาย คือ บรรทัดฐานในการผดุงความยุติธรรมและความถูกต้องให้กับประชาชน ร่างพระราชบัญญัติและกฏหมายที่ถูกกลั่นกรอง จะได้รับการกลั่นกรองจาก ส.ว. ผู้มีอำนาจในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ให้มีความสมบูรณ์ รอบคอบ และรัดกุม

งานด้านบริหารราชการแผ่นดิน การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การเลือกตั้ง การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ความเห็นชอบให้บุคคลคนหนึ่งดำรงตำแหน่ง หรือ การถอดถอนบุคคล เป็นอำนาจหน้าที่ ของ  ส.ว. ที่ต้องกระทำ กลั่นกรองเพื่อให้การพิจารณาและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน

การเมืองการปกครอง

ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย มีพระมหากษัติทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกำหนดรูปแบบการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้ถูกกำหนดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ มีอำนาจและหน้าที่ต่อ ระบบการเมืองการปกครองโดยตรง

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

ประชาชน คือ ผู้กลั่นกรอง ว่าบุคคลใด มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสม สมควรได้รับสิทธิและดำรงตำแหน่งนี้ ด้วยการเลือกตั้งของประชาชน

ทิศทางของการเมือง เศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชน การเกิดวิกฤติต่างๆ จึงเป็นกระจกสะท้อน ด้านการเมืองการปกครองที่จะต้องได้รับการแก้ไข แม้ประเทศจะมีรัฐธรรมนูญ ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ระบบการปกครองเป็นไปอย่างยุติธรรม แต่การใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรือง จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องคำนึงถึงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะต้องใช้ความรู้ และความตระหนักรู้ เพื่อเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาเป็น “สมาชิกวุฒิสภา”

 

วุฒิสภากับการปกครอง