senate2    วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรสภาไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2489 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกสภาจากการเลือกตั้งด้วยประชาชน 200 คน วุฒิสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร และตัวมีจรรยาบรรณกับความซื่อสัตย์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยควบคุมการบริหารงานทางราชการด้วยการเปิดประชุมอภิปรายเพื่อให้รัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานราชการแผ่นดินแล้วลงมติ ตามหน้าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

วุฒิสภาของประเทศไทยได้มีอำนาจทำตามบัญญัติมีหน้าที่เฉพาะอีกหลายอย่าง เช่นการแต่งตั้ง แนะนำ หรือแต่งตั้งให้คนมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแผ่นดิน อย่างการหาคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง , ผู้ตรวจการของแผ่นดิน , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศาลยุติธรรม , ศาลยุติธรรม , ศาลปกครองสูงสุด , คณะกรรมการทุจริตแห่งชาติ , กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนอกจากที่สามารถทำการแต่งตั้งได้แล้วยังสามารถทำการถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามงานราชการของแผ่นดินอย่างนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี , สมาชิกผู้แทนราษฎร , สมาชิกวุฒิสภา , ประธานศาลฎีกา , ตุลาการ , พนักงานอัยการ และตำแหน่งอื่นๆ อีกด้วย

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญของไทยปี 2550 วุฒิสภามีสมาชิกจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และการสรรหา รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจกลั่นกรอง พิจารณากฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานของราชการที่ควบคุมบริหารงานราชการของแผ่นดินได้ ในปัจจุบันตามบัญญัติของกฎหมายยังให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ทำการเลือกแต่งตั้ง เสนอชื่อ ให้ความเห็นชอบกับผู้ดำรงตำเหน่งตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ และนำรวบรวมข้อมูลหลักฐานพยาน แล้วแจ้งให้แก่วุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 121 ของบัญญัติธรรมนูญไทย ในปี 2550 อีกด้วย

senate

วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร