senate5    สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมาจากการเลือกตั้ง 500 คน เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จำนวน 375 คน รูปแบบเพิ่มรายชื่อบัญชีเขตตามเขตต่างๆ จำนวน 125 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทำหน้าที่คอยดูแลประชาชนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตคอยดูแลความช่วยเหลือด้านปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายแก้ไขให้มีความเจริญมากขึ้น การเป็นสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎข้อบังคบกำหนดก็คือ เป็นคนสัญชาติไทย , ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี , ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคใดติดต่อกันใน 30 วัน , ผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต หรือ จังหวัดที่ทำการสมัคร 2. ต้องเป็นคนเกิดในจังหวัดนั้นๆ 3. ต้องเคยเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นไปน้อยกว่า 5 ปี , ต้องเคยรับราชการ , ผู้สมัครแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับการสมัครแบบแบ่งเขต ในส่วนของข้อต้องห้ามของผู้สมัครการเลือกตั้งต้องมีดังนี้ ห้ามเคยติดยาเสพติดให้โทษ , ห้ามเคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม , เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามมาตรา 100 ( 1 ) ( 2 ) หรือ ( 4 ) , ห้ามเคยถูกจำคุกมาก่อน , ถูกไล่ออก หรือ ถูกปลด ในงานราชการ , ห้ามเคยเป็นคนที่ถูกคำสั่งสารให้สมบัติตกเป็นของแผ่นดิน , เป็นข้าราชการมีตำแหน่งนอกเหนือจากข้าราชการการเมือง , เป็นสมาชิกในสภาท้องถิ่น , เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการ , ห้ามเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , อยู่ในระหว่างต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง , เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทางการเมือง

senate3

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน