DSC

ทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบัน

การเมืองการปกครองของประเทศไทยเดิมทีตั้งแต่สมัยโบราณกาลมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก แบบสมมุติเทพ และพัฒนามาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2475 มีคณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหาร ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และผู้คัดค้านจึงทำให้เกิดการชุมนุมต่อสู้กันอยู่เรื่อย ๆ ทำให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน กฎบัตรและรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนถึง 19 ฉบับ เพราะทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารทางคณะรัฐประหารจะต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ประกาศแต่งตั้งใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนที่ หลังจากการรัฐประหารครั้งนั้นประเทศไทยก็ยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่อยมา แต่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ เพราะมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นและมีเหตุการณ์รุนแรงหลายครั้งจนทำให้มีฝ่ายที่ต้องทำการรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในปัจจุบันก็เช่นกัน หลังจากมีการประท้วงพร้อมกับการชุมนุมเมื่อปี 2556-2557 ระหว่างผู้ชุมนุมที่แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนนักการเมืองสีของตน จนเกิดการปะทะรุนแรงสร้างความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนความเชื่อมั่นของเหล่านานาอารยประเทศทั่วโลกที่มีต่อไทยก็ลดน้อยถอยลง การสูญเสียมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทางทหารได้ตัดสินใจออกมาทำการรัฐประหารเพื่อยุติการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้น และนำความสงบกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้การปกครองแบบเผด็จการทหารในพฤตินัย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.…

วุฒิสภากับการปกครอง

วุฒิสภากับการปกครอง

  ในปี พ.ศ. 2489 ประเทศไทย ก่อตั้ง “วุฒิสภา” องค์กรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อระบบการเมืองการปกครอง อำนาจ ที่เรียกร้อง ความยุติธรรม บุคคลที่มีสิทธิใช้อำนาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นั่นเอง เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง จึงเป็นจุดสะท้อนถึงหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ การเมืองไทยกับวุฒิสภา วิกฤตการณ์การเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 เรียกกันว่ารัฐประหาร  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นครั้งที่ 13 ของการทำรัฐประหารในประเทศไทย เนื่องจากวิกฤติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญับัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นวิกฤติสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ จะเห็นได้ว่า ประชาชน คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ…

ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย

ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย

ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2518 ทางสภานิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายการจัดระเบียบทางราชการทางฝ่ายรัฐสภา เปิดให้มี สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และส่วนของสำนักงานราชการในชื่ออื่นๆ หน้าที่ของ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของรัฐสภา และเป็นผู้รักษาความปลอดภัยความสงบในรอบรัฐสภา และมีเลขาธิการเป็นคนคอยบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา และมีรองเลขาธิการคอยช่วยดูแลข้าราชการ และยังสามารถช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติงานด้วยก็ได้ ต่อมาภายในปี 2534 ทางนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขกฎหมายราชการสังกัดรัฐสภา โดยได้สั่งมอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้าราชการอื่นๆ แล้วจึงนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา โดยทางรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบงานราชการ คือ ให้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำงานงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ให้เทียบเท่ากรม และได้เป็นนิติบุคคล ให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และบรรดาอำนาจทั้งหลายของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาตั้งแต่ กิจการ สิทธิ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมไปถึงเงินงบประมาณของสำนักงานเลขาของรัฐสภามาเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร โดยมีเลขาธิการรัฐสภา…

อำนาจหลักของวุฒิสภาไทยในปี 2550

อำนาจหลักของวุฒิสภาไทยในปี 2550

    อำนาจหลักของวุฒิสภาไทยในปี 2550 คือมีหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมายที่ถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยส่วนมากวุฒิสภาของไทยยังขาดความหลากหลายในสังคม ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การชักนำของพวกพรรคการเมืองรัฐบาล ต่อมารัฐธรรมนูญของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภาไทย และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการกำหนดให้ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการเลือกตั้ง เอาไว้ทำหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายของประเทศ โดยให้เกิดการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนอภิปรายปัญหาระดับชาติโดยไม่ต้องมีการรอลงมติเอกฉันท์ ดังนั้นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องมีการปรับปรุงให้โปร่งใส ทางรัฐธรรมนูญไทยในปี 2550 จึงได้มีการกำหนดหลักการใหม่ในการได้มาของวุฒิสภาให้มีความชอบธรรม ผู้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวนของวุฒิสภาต้องคำนวณจากจำนวนประชากรเฉลี่ยรวมของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 200 คน ผู้ที่จะสมัครการเลือกตั้งวุฒิสภาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีคุณวุติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และต้องไม่มีอยู่ในพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง สมาชิกของวุฒิสภาต้องมีการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ปัญหาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ส่งผลให้การทำหน้าที่การตรวจสอบยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงทำให้เกิดปัญหาในการยกร่างรัฐธรรมนูญในปี 2550 ในปัจจุบันวุฒิสภาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างเข้ามารุมให้ระบบรัฐธรรมนูญของไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย วุฒิสภาของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบภายในประเทศทั้งเศรษฐกิจ ,…

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน

    สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมาจากการเลือกตั้ง 500 คน เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จำนวน 375 คน รูปแบบเพิ่มรายชื่อบัญชีเขตตามเขตต่างๆ จำนวน 125 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทำหน้าที่คอยดูแลประชาชนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตคอยดูแลความช่วยเหลือด้านปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายแก้ไขให้มีความเจริญมากขึ้น การเป็นสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎข้อบังคบกำหนดก็คือ เป็นคนสัญชาติไทย , ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี , ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคใดติดต่อกันใน 30 วัน , ผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต หรือ จังหวัดที่ทำการสมัคร 2. ต้องเป็นคนเกิดในจังหวัดนั้นๆ 3. ต้องเคยเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นไปน้อยกว่า 5…

วุฒิสภาของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภาของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร

    วุฒิสภาของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของวุฒสภาในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความสำคัญน้อยมา และไม่เป็นที่สนใจจากสื่อมวลชน การดำรงตำแหน่งของประธานวุมิสภานั้นได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสที่ 5 และได้เป็นบุคคลสืบต่อการเป็นผู้รักษาการประธานาธิบดีใน กรณีที่ประธานาธิบดีในสมัยนั้น ลาออก , อสัญกรรม หรือถูกถอดถอนออกจากกรณีที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วถึง 2 ครั้ง กับ การลาออกของ ชาร์ล เดอโกล และอักครั้งหนึ่งของ ณอร์ม ปงปีดี ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันได้แก่ ฌ็อง – ปิแยร์ – แบล อำนาจของวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นั้นใกล้เคียงกับสภาผู้แทนราษฎร การร่างกฎหมาย เริ่มต้นโดยการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี หรือคนในสภา การร่างกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสต้องใช้ทั้ง 2 สอง สภา คือ ผู้แทนราษฎร…

วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

    วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรสภาไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2489 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกสภาจากการเลือกตั้งด้วยประชาชน 200 คน วุฒิสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร และตัวมีจรรยาบรรณกับความซื่อสัตย์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยควบคุมการบริหารงานทางราชการด้วยการเปิดประชุมอภิปรายเพื่อให้รัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานราชการแผ่นดินแล้วลงมติ ตามหน้าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ วุฒิสภาของประเทศไทยได้มีอำนาจทำตามบัญญัติมีหน้าที่เฉพาะอีกหลายอย่าง เช่นการแต่งตั้ง แนะนำ หรือแต่งตั้งให้คนมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแผ่นดิน อย่างการหาคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง , ผู้ตรวจการของแผ่นดิน , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศาลยุติธรรม , ศาลยุติธรรม , ศาลปกครองสูงสุด , คณะกรรมการทุจริตแห่งชาติ , กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนอกจากที่สามารถทำการแต่งตั้งได้แล้วยังสามารถทำการถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามงานราชการของแผ่นดินอย่างนายกรัฐมนตรี ,…